Yedek Olarak Atamaya Hak Kazanan Sürekli İşçi Alımı Göreve Başlama İşlemleri Hakkında Duyuru
25 Kasım 2019

SAĞLIK BAKANLIĞI MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNDE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE KURA USULÜ İLE YEDEK OLARAK ATANMAYA HAK KAZANAN SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ HAKKINDA DUYURU

            Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında çalıştırılmak üzere, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 5.298 kadroya “ısıtma ve sıhhi tesisatçı, kaynakçı (oksijen ve elektrik), marangoz, inşaat boyacısı/boyacı ve temizlik görevlisi” mesleklerinde 25 – 26 Ekim 2018 tarihlerinde noter huzurunda çekilen kura sonrası atanmaya asıl olarak hak kazanan adaylardan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması işlemleri tamamlananların atama işlemleri Bakanlığımızca yapılmıştır.

            25-26 Ekim 2018 tarihinde gerçekleştirilen kura neticesinde asıl olarak yerleştirmeleri yapılan hak sahiplerinden;  mazeretsiz olarak belirlenen başvuru süresi içerisinde başvurmayan, başvuru evraklarının incelenmesi neticesinde gerekli şartları taşımadığı tespit edilen, başvurup da evrakları tekemmül ettiği halde ataması yapılıp mazeretsiz olarak göreve başlamayan veya hakkından feragat edenler ile Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması neticesi olumsuz sonuçlananlar yerleştirmeden doğan haklarını kaybetmişlerdir. Bu sebeple boş kalan kadrolara 25 – 26 Ekim 2018 tarihlerinde gerçekleştirilen kura neticesinde belirlenen yedek hak sahipleri arasından sırasına göre atama işlemleri Bakanlığımızca yapılacaktır.

            Atamaya esas belgeleri teslim etmesi gereken hak sahiplerinin isim listesine aşağıda bulunan linkten ulaşabilirsiniz.

                       Yedek hak sahipleri Bu kapsamda göreve başlama işlemlerine ilişkin başvuruları; Ek-1 de istenilen belgelerle birlikte 18/11/2019 - 02.12.2019 tarihleri arasında Müdürlüğümüz Ana Hizmet Binasına (Osmaniye Mahallesi Hastane Sokak No:11 GİRESUN)  şahsen başvuru yapacak olup posta, kargo veya kurye ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

            Mezkur ilan, kura neticesinde yedek olarak yerleşmeye hak kazanalar için tebligat niteliğinde olup, hak sahiplerine ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

                                 

  1. 29/10/2016 tarihli ve 29872 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren 676 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 74’üncü maddesiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendine “8. Güvenlik Soruşturması ve / veya Arşiv Araştırması yapılmış olmak.” alt bendi eklenmiş olup, yedek hak sahiplerinin Güvenlik Soruşturmaları ve Arşiv Araştırmaları Müdürlüğümüzce yaptırılacak olup evrakları tekemmül eden ve atanmaya hak kazanan adayların atamaları Bakanlığımız Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yapılacaktır. Güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlananların ataması yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
  2. 25 – 26 Ekim 2018 tarihlerinde noter huzurunda çekilen kura neticesinde yedek olarak atanmaya hak kazananların atanmaya esas belgelerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi işlemleri Müdürlüğümüz uhdesinde kurulacak komisyonlar tarafından yapılacaktır. Atanma şartlarına haiz olduğu tespit edilenlerin atamaları Bakanlığımızca yapılacaktır. Atanma şartlarına haiz olmayan hak sahiplerine  ise atanmama gerekçeleri açıkça belirtilmek suretiyle Müdürlüğümüze yazılı bilgi verilecektir.  

  3. Hastalık veya doğumla ilgili mazereti sebebiyle başvuru evrakını şahsen teslim edemeyecek durumda olanların, bu durumlarını tabip raporuyla belgelendirmeleri halinde birinci derece yakınları aracılığı ile yapacakları başvuruları kabul edilecektir.


  4. Halen askerde olmaları sebebiyle başvuramayacak olanlar, başvuru evrakını birinci derece yakınları aracılığı ile İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edebilecektir. Bu durumdaki yedek hak sahipleri, terhis tarihinden itibaren otuz gün içerisinde dilekçe ve terhis belgesiyle birlikte yakınları aracılığı ile evrakını teslim ettiği İl Sağlık Müdürlüklerine başvurmaları, diğer atama şartlarını taşımaları kaydıyla atamalarına müteakip yerleşmeye hak kazandıkları yerde göreve başlatılacaktır.


  5. Yedek olarak yerleşmeye hak kazanan eski hükümlülerden hastalık veya doğumla ilgili mazeretleri hariç istenilen belgeler bizzat yedek hak sahibi tarafından İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edilecektir.


  6. Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin  “gerçeğe aykırı belge verilmesi veya beyanda bulunulması” başlığı altında düzenlenen 9 uncu maddesine göre, Bakanlığımız kadrolarına yedek olarak yerleştirilen yedek hak sahiplerinden gerçeğe aykırı belge verenler, yalan, yanlış, yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyanda bulunanların atamaları yapılmayacak, sehven yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilecek ve görevlerine son verilecektir. Bu kişilere mali bir bedel (maaş gibi) ödenmişse, ödenen bedel yasal faiziyle birlikte geri alınacaktır. 


  7. İlimiz kadrolarına kura neticesinde yedek olarak yerleştirmeleri yapılan hak sahiplerinden yukarıda belirtilen süre içinde mazeretsiz olarak başvuru yapmayan veya başvurup da evrakları tekemmül ettiği halde ataması yapılıp mazeretsiz olarak tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde göreve başlamayanlar yerleştirmeden doğan haklarını kaybedeceklerdir.  Bu durumda olanların atamaları iptal edilecek olup yerine sırada bulunan yedek hak sahiplerinin  başvuru evrakları  kabul edilip aynı usule göre evraklarının incelenmesi yapılacaktır.
Yedek Personel Listesi

- Göreve Başlama İçin Gerekli Belgeler

Mal Bildirim Formu

Açıktan Atama Başvuru Formu